Кариери

назад

Покана за изразяване на интерес по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” - позиция КОНСУЛТАНТ - ЮРИСТ

1241

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

       Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” в Център за социално включване и развитие (позиция КОНСУЛТАНТ - ЮРИСТ за максимум 400 отработени часа до 11.12.2018 г.)

        

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.  Основни изисквания 

 • да са физически лица;
 • да имат висше юридическо образование;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

 1. Документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са:
 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец;
 • Автобиография по образец – по образец;
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие” в срок до 17.00 часа на 02.02.2018 г. включително.

 

          За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

 1. Всяко постъпило заявление в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик. Комисията има за задача да провери съответствието на представените документи с обявените изисквания - в 3 (три) - дневен срок след изтичане срока на приемането им. След проверка на съответствието комисията провежда събеседване – в 3 (три) - дневен срок.

 

До по-нататъшно участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 07.02.2018 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Събеседването се провежда от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнение на услугите, за които кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и класира одобрените кандидати в 3 (три) - дневен срок от провеждане на събеседването.

 

Извлечение от протокола с одобрените кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 14.02.2018 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва договор с класирания кандидат.


Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.