Кариери

назад

Обявление относно осъществяване на подбор за длъжностите: МЕДИАТОР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

1912

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за следните длъжности: 

 

1. МЕДИАТОР в услугите „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” - 1;

 

2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА в услугата Ранна интервенция на уврежданията”– ½ ;

 

3. „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК в услугата Ранна интервенция на уврежданията”– 1 (на осн. чл.68, ал.1, т.3 от КТ);

 

4. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” в услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” – 1;

 

I. Минимални изисквания за заемане на вакантните длъжности:

Кандидатите за посочените длъжности да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

 

1. Длъжността МЕДИАТОР:

1.1. Образование: завършено средно образование

1.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: да познават местните уязвими общности на територията на община Пазарджик, техните културни особености, език и традиции; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

 

2. Длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

2.1. Образование: завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;

2.2. Професионален опит – не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности; предимство: опит при работа с деца от целевата група;

 

3. Длъжността ”СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”:  

3.1. Образование: завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; специалност – социални дейности, социална педагогика;
3.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства; добро познаване на нормативната уредба в областта на социалната сфера; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно решаване на проблеми; комуникативни умения и умения за работа в екип;

 

4. Длъжността СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ:

4.1. Образование: завършено висше образование; специалност: специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

4.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІІ.     Характер на работата:

          За длъжността ”МЕДИАТОР”

 1. Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
 2. Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
 3. Работа със семейството по отношение мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
 4. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
 5. Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;
 6. Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 7. Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване - Пазарджик;
 8. Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
 9. Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;
 10. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по Проекта;
 11. Консултира семейства и ги свързва със съществуващите услуги в Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик;

 

          За длъжността ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

      1. Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете –

          идентифициране потребителите на услугите и мотивиране за ползване на услугата

         ”Ранна интервенция на уврежданията”, работа в екип с лекар – педиатър и медиатор;

      2. Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители на деца

          от 0-7 г. под прякото наблюдение на лекар – педиатър;

      3. Подпомагане дейността на педиатъра при осъществяване на консултации на децата,

          потребители на услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”;

      4. Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по

          Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

      5. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

            За длъжността ”СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

 1. Участие в мобилна социална работа в екип с цел идентифициране на потребители на услугата и мотивиране за ползването й;
 2. Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 3. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране на услугите по Проекта;
 4. Участие в разработването на индивидуални планове на потребителите на услугата;
 5. Оказва необходимата подкрепа на семействата, които се обръщат към услугите по ранна интеревенция;
 6. Коректно водене на необходимата документация и отчетност;

 

           За длъжността ”СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ”

 1. Проучване на целевата група с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;
 2. Подготовка на план за дейността си;
 3. Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения; самостоятелна работа в клас и в къщи; самостоятелно учене; работа в група; решаване на проблеми; критично и конструктивно мислене;
 4. Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;
 5. Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;
 6. Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в Център за социално включване;
 7. Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;
 8. Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други за: подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие; провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми; консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности; формите за самоподготовка вкъщи;
 9. Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
 10. Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 11. Посещение, заедно с децата и родителите на училището с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
 12. Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 13. Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на Център за социално включване;
 14. Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

           РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за  участие в подбора, са:
 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Автобиография - по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17:00 часа на 30.01.2018 г. включително.

 

           За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

 1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се

          разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Пазарджик.

 

          Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в петдневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 02.02.2018 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

 

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 09.02.2018 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.


Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.