Кариери

назад

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ”ЗДРАВЕН МЕДИАТОР”

3199

Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 91 от КТ и във връзка със Заповед № 343/19.02.2020 г.

              

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

               ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ”ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

 

І. ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ

Организационна, методическа и информационна дейност.

ІІ. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Познава здравното и социалното законодателство, съответните политики на Р.България;
 2. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;
 3. Подпомага процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хората;
 4. Оказва помощ при комуникациите със Здравно осигурителната каса – информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента.
 5. Осъществява съдействие при комуникациите с Дирекция”Социално подпомагане” , Отдел”Закрила на детето” и Комисия за защита от дискриминация;
 6. Консултира уязвимите малцинствени групи в областта на здравното образование и профилактика на населението;
 7. Изготвя редовни доклади с препоръки пред съответните институции – РЗИ и общинска администрация;
 8. Участва в реализацията на Национални здравни програми и стратегии в изпълнение на регионални здравни политики;
 9. Води единен регистър на поетите случаи;
 10. Участва в обучения и повишаване на квалификацията ;
 11. Спазва професионална етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите на целевите групи.

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Завършено средно образование
 2. Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност.
 3. Добри комуникативни умения.
 4. Умения за работа с компютър – MS Word и Internet.
 5. Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера и владеене на езика/езиците на общността.

 

ІV. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се провежда на два етапа:

 • допускане по документи;
 • събеседване с кандидата;

 

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. Заявление по образец- взема се от стая 808, ет. 8 в Община Пазарджик
 2. Документ за самоличност/копие/
 3. Автобиография/европейски формат/ и актуална снимка
 4. Мотивационно писмо
 5. Копие от диплом за завършено образование

 

        Копията на предоставените документи следва да са ясни и четливи.

 

               VІ. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

               Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и образец на Заявление за участие са на разположение на всеки кандидат в стая № 808 – Дирекция”Социални дейности”.

 

               VІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

               Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик с посочени трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 28.02.2020 г., в административната сграда на община Пазарджик, на адрес: булевард „България” №2, „Център за информация и услуги на гражданите” – гише „Деловодство”.

 

Телефон за справки : 034/ 402 232, Дирекция „Социални дейности”