Кариери

назад

Конкурс за длъжността Младши експерт – 1 /една/ щатна бройка към дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги"

2970

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1853 / 02.09.2019 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  Младши експерт 1 /една/ щатна бройка към дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги"

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
 • Област на висшето образование - хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки и технически науки;
 • Професионален опит - не се изисква;
 • Ранг – V- ти младши;
 • Вид правоотношение - служебно.

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 

 • компютърна грамотност – познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 

 • решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;
 • интервю-събеседване.

 

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/- оригинал;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител -оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на  някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик, като преди това се представят в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 02.09.2019 год. до 16.09.2019 год. включително.

 

6. Границите ( от – до ) на заплата определена за длъжността за степен 1 - от 590 лв. до 1600 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА)

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardjik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 -  в “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 

 • Да осъществява координацията и участва в разработването, актуализацията, съгласуването, приемането, изпълнението, наблюдението и оценката на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи съгласно Закона за регионално развитие.
 • Да изготвя анализи, прогнози и експертни оценки при подготовката и изпълнението на стратегическите документи съгласно Закона за регионално развитие.
 • Да участва в екипи за разработване, изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 • Да проучва опита на други общини и осъществява контакти със страни и организации от Европейския съюз с цел сътрудничество.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик