Кариери

назад

Конкурс за длъжността главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел ”Спорт, иновации и младеж”, дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик.

2221

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14,  ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1262 / 25.06.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 1. За длъжността главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел ”Спорт, иновации и младеж”, дирекция „Образование и култура”  към Община Пазарджик.

Цел на длъжността – Да провежда ефективно общинската политика за духовно и интелектуално развитие на личността на подрастващите, чрез младежка политика, спорт и туризъм за развитието на младежки обединения, движения и инициативи.

Области на дейност на длъжността – Участие в организирането и провеждането на дейности в младежката политика, спорта и туризма.

2.  Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността са:

 • Образователно-квалификационна степен - Бакалавър;
 • Области на висше образование – Здравеопазване и спорт;
 • Професионален опит - 2 години;
 • Ранг – ІV младши;     

Допълнителни изисквания и/или предимства на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 •  професионалният опит да е придобит в областта на териториална администрация;
 •  завършен курс за професионално обучение по „Спортна журналистика“.

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю-събеседване.

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:  Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в Център за информация и услуги на гражданите на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектуване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи за конкурса към Община Пазарджик в срок от 25.06.2020 год. до 06.07.2020 год. включително.

 

6. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, стратегии, концепции и програми;

Събиране и обработка на информация, поддържане на регистри и база данни;

Участие в разработване на проекти, стратегии, концепции и програми на нормативни актове;

Да взема участие в подготовката, организирането и провеждането на всякакви мероприятия, свързани с младежката политика, спорта и туризма;

Техническо обработване на преписките, практическо прилагане на законодателството;

Взема участие в подготовката, организирането и провеждането на мероприятия и младежки прояви от общински и Национален мащаб.

 

7. Границите на заплатата, определена за длъжността са : от 610 лв. до 1800 лв.

 

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

Телефон за справки : 034/ 402 257 , отдел ПО в Човешки ресурси.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

 

Изготвил:

Надя Копанова- гл. експерт, ЧР