Кариери

назад

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Социални дейности“ – 1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик

2839

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14,  ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 558 / 12.03.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

 1. За длъжността Директор на дирекция „Социални дейности“ – 1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик.

       

Цел на длъжността – Ръководи и участва при разработването и реализирането на конкретни цели, мероприятия, задачи, ангажименти и задължения на Община Пазарджик свързани с образование, социални дейности, социални услуги, здравеопазване и заетост;

 

Области на дейност на длъжността –     Ръководи и контролира социалните услуги и дейността на прилежащите институций в Община Пазарджик, както и пенсионерските клубове, съсловни организации, съюзи фондации, сдружения развиващи социални дейности, проекти и програми със социална насоченост;

 

2.  Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността са:

 • Образователно-квалификационна степен - Магистър;
 • Области на висше образование - Социални, стопански и правни науки;
 • Професионален опит - 4 години;
 • Ранг – ІII младши;     

 

Допълнителни изисквания и/или предимства на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 •  професионалният опит да е придобит в областта на териториалната администрация;
 •  завършен курс за професионално обучение по „Управление на социални услуги за деца и семейства“.

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю-събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:  Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи за конкурса в Център за информация и услуги на гражданите на Община Пазарджик в срок от 20.03.2020 год. до 03.04.2020 год. включително.

 

6. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Да участва в изготвянето на стратегическо планиране и управление на социалните услуги в Община Пазарджик и областта, както и разработването на вътрешните нормативни документи , дава идеи и предложения за промяната им;

Да прилага нормативната уредба на МТСП/АСП, ДАЗД, МВР, МОН и др. касаещи социалната политика за деца и семейства в общината и страната;

Да следи и контролира представянето на социални услуги и разходването на бюджетните средства по договори от НПО, ПК и държавно делегирани дейности;

Да внася мотивирани предложения за промяна и разкриване на нови социални услуги в Общински съвет;

Да работи с деца и семейства жертви на трафик или психическо насилие.

Да представлява Дирекция ”Социални дейности” пред физически и юридически лица;

Да съгласува длъжостните характеристики на работниците и служителите от Дирекция ”Социални дейности”.

 

 

7. Границите на заплатата, определена за длъжността са : от 730 лв. до 2400 лв.

 

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

Телефон за справки : 034/ 402 257 , отдел ПО в Човешки ресурси.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик