Харта на клиента

назад

УТВЪРДИЛ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК: 

/ТОДОР ПОПОВ/

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Хартата на клиента е документ, който има предназначението да помогне на гражданите да се запознаят с видовете услуги, извършвани от Общинска администрация – Пазарджик, да им разясни на кратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи стандарти за административно обслужване.

Общинската администрация подпомага Кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

В общинска администрация Пазарджик е внедрена Система за управление на качеството по Европейския стандарт БДС ЕN ISO 9001:2000. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система за управление на качеството, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Следвайки тези принципи предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме са:

- да подобрим достъпа до услуги, като подробно ви информираме за вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

- постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които ви обслужват;

- постигане на прозрачност и отзивчивост, като ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

- да ви насърчим да изказвате мнението си за получаването от вас услуги;

- намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

С тази Харта искаме да ви запознаем с услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите. Искаме да ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.

Периодично Хартата на клиента се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

Какво можете да очаквате от нас?

Ние:

- Ще се отнасяме с уважение и търпение към вас;

- Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;

- Ще бъдем коректни с вас и ще стремим да вникнем в проблема ви, като предложим най-оптималното решение;

- Ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;

- Ще предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;

- Ще се стараем обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;

- Ще изискваме от нашите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;

- Ще се стремим да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги.

Очакваме от вас:

- Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете местата за прием;

- Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

- Да спазвате предварително обявеното приемно време на административните звена, които предоставят услуги;

- Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;

- Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги или информация.

 При нас можете да получите следните административни услуги:

Услуги извършвани от Общинска администрация – Пазарджик

1. Административни услуги, извършвани от дирекция “Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН

Документи по гражданското състояние се приемат в Центъра за Гражданска регистрация на населението.

1. Извършване на адресна регистрация:

- по постоянен адрес

- по настоящ адрес

2. Съставяне на актове по гражданско състояние за събития настъпили в страната и в чужбина:

- актове за раждане

- актове за брак

- актове за смърт

3. Издаване на удостоверения по гражданско състояние:

- удостоверение за наследници

- удостоверение за семейно положение

- удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

- удостоверение за правно ограничение

- удостоверение за идентичност

- удостоверение за вписване в регистъра на населението

- удостоверение за сключване на брак в чужбина

- удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на брак в Р България

- удостоверение за постоянен адрес

- удостоверение за настоящ адрес

- удостоверение за промени на постоянен адрес

- удостоверение за промени на настоящ адрес

- издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

4. Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак.

5. Повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт.

6. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина.

7. Други видове удостоверения по гражданско състояние по искане на граждани.

Не подлежат на таксуване следните услуги:

- съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

- отбелязвания, допълнения и поправки в актовете за гражданско състояние;

- поддържане регистъра на населението;

- отразяване промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението;

- издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

 

ІІ. Административни услуги извършвани от дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” /СТОС/.

Документи по услугите, извършвани от Дирекция “СТОС”, се приемат в Центъра за информация и услуги.

1. Разрешение за извършване на таксиметров превоз.

2. Издаване на разрешение за отсичане, окастряне и изкореняване на дървесни и храстови видове.

3. Отговори на молби, жалби и писма, свързани с опазване на околната среда.

4. Позволително за ползване на лечебни растения от имоти, общинска собственост..

5. Издаване на разрешение за прокопаване.

 

ІІІ. Административни услуги извършвани от дирекция “Архитектура и териториално устройство”

1. Издаване на разрешение за строеж /чл.148 от ЗУТ/.

2. Подготовка и докладване на проектите на архитектурно-градоустройствената комисия и изготвяне на проектно решение.

3. Привеждане в изпълнение на решенията на Общинския експертен съвет – чл.6 от ЗУТ.

4. Допускане на изменения на влезли в сила устройствени планове /чл.135 от ЗУТ/.

5. Одобряване на подробни устройствени планове по чл.133 от ЗУТ.

6. Разгласяване на заповедите, с които са одобрени ЗРП и техните изменения, преди обжалването им с обявление в ДВ.

7. Подготвяне на становища по поделяемостта на съсобствени имоти, сгради, жилища при условията на чл.201, 202 от ЗУТ.

8. Разрешаване на временни пристройки, свързани с организация и механизация на строителството по чл.54 от ЗУТ.

9. Даване на разрешение по чл.147 от ЗУТ.

10. Издаване на разрешение за строеж за извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /чл.72 от ЗУТ/.

11. Заверяване на заповедни книги по чл.157 от ЗУТ.

12. Допускане на отклонения от строителните правила, норми и нормативи при надстрояване, пристрояване или преустройство на сгради при условията на чл.36 от ЗУТ.

13. Одобряване на схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ.

14. Временни строежи по чл.49 от ЗУТ.

15. Съгласуване на идейни архитектурни проекти по чл.141 от ЗУТ.

16. Одобряване на работни и технически архитектурни проекти по чл.144 от ЗУТ.

17. Издаване на виза за проучване и проектиране по чл.140 от ЗУТ, установяване на градоустройствен статут, разрешение за преустройство.

18. Издаване на разрешения за строеж на обекти, включително и на техническата инфраструктура с общинско значение по чл.148 от ЗУТ.

19. Издаване на разрешения за поставяне на елементи на художествената украса, надписи и реклами при условията на чл.57 от ЗУТ НОС и РИЕ.

20. Изпълняване на задачите по чл.124 от ЗУТ /възлагане на проекти ОУП и ПУП/.

21. Предложения за разрешаване смяна, отреждане за озеленяване, градоустройствени планове по чл.9, ал.3 от ЗУТ до Общински съвет.

22. Подпечатване на екзекутивна документация по чл.175, ал.1 от ЗУТ.

23. Издаване на удостоверения за факти по градоустройствени планове и архитектурни проекти.

24. Записване и архивиране на проектна документация.

25. Разгласяване, съобщаване и обявяване на планове, проекти и индивидуални административни актове по чл.149, чл.130 и др. от ЗУТ.

26. Даване на устни справки по застроителни планове.

27. Издаване на удостоверения по пар.16 от ЗУТ.

28. Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуващи жилищни и нежилищни сгради.

29. Оценяване за съответствие на частите на инвестиционния проект със съответните изисквания към строежите на реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ.

30. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта категория.

31. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от пета категория.

32. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти и с разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ и с разрешения за строеж за смяна предназначението на съществуващи помещения или сгради без извършване на СМР.

33. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги.

34. Съставяне и процедиране на преписки за поддържане на кадастралните планове на селата, във връзка с §4 от ПЗР на ЗКИР.

35. Заверяване на служебните страници на данъчните декларации по чл. 4 от ЗМДТ.

36. Издаване на скици.

37. Издаване на удостоверения за административни адреси.

38. Провеждане на процедура по отчуждаване на имоти частна собственост за мероприятия на общината.

39. Издаване на удостоверения за описание и идентичност на имоти в селата.

40. Заверка на протоколи за определяне на строителна линия и ниво за строежите.

41. Издаване на удостоверения за заварен строеж.

42. Издаване на удостоверения за завършен строеж по чл. 181 от ЗУТ.

43. Заверка на технически паспорт на строежите.

44. Заповеди по чл. 152, ал. 2 от ЗУТ.

45. Заповеди по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

46. Заповеди по чл. 62, ал. 2 от АПК.

47. Презаверка на разрешения за строеж.

48. Презаверка на визи за проектиране.

49. Писмени (официални) и устни справки  по строителни книжа в Община Пазарджик.

50. Одобряване на проекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

51. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги  на закрито /с площ до 60 кв. м/.

52. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на открито /с площ да 4 кв. м/.

53. Издаване на разрешения за поставяне на маси пред заведения за хранене и развлечения.

54. Издаване на разрешения за поставяне на спортно – атракционни съоръжения.

55. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за осигуряване на защита и достъп до обекти.

56. Издаване на разрешения за ползване на общински терен за поставяне на строителна ограда по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ.

57. Издаване на удостоверения по чл. 44 от Закона за хазарта.

58. Изготвяне и одобряване на схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 56 от ЗУТ.

ІV. Административни услуги, извършвани от дирекция “Бюджет и общинска собственост” /БОС/

1. Регистрация на кучета.

2. Издаване на свидетелство за собственост при продажба на пчелни семейства.

3. Издаване на удостоверения за регистрация на разпределена квота тютюн по чл.5 от ЗТТИ.

4. Издаване на удостоверения за трудов стаж – УП2 и образец 30.

5. Освобождаване на заловено собствено куче.

6. Конкурсна документация за провеждане на конкурс за определяне на ползвател на общински терен, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.

7. Заповед за определяне на ползвател за даване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения върху терени общинска собственост.

8. Разрешение за поставяне на РИЕ по Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик.

9. Тръжна /конкурсна/ документация за участие в търг /конкурс/ за закупуване на имоти – ЧОС.

10. Тръжна /конкурсна/ документация за участие в търг /конкурс/ за отдаване под наем на имоти ЧОС.

11. Тръжна /конкурсна/ за предоставяне на концесия.

12. Отдаване под наем на движими общински вещи.

13. Продажба на движими общински вещи.

14. Ползване на общински терен за поставяне на гаражна клетка.

15. Учредяване на вещно право на ползване по ЗОС.

16. Приватизация на ЧОС по Закона за приватизация и след приватизационен контрол.

17. Регистрация на търговия на едро и дребно на продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки.

18. Разрешение за извършване на търговска дейност след 22.00 часа.

19. Категоризация на туристически обекти.

20. Заверка регистър на хотелиер.

21. Покупко-продажба по 235-то ПМС.

22. Издаване на препис от документи за собственост-договори на апартаменти, закупени по чл.117 от ЗТСУ или по реда на Наредбата за държавните имоти, договори за отстъпено право на строеж.

23. Издаване на копие от документи за отчуждени имоти, заповеди за обезщетяване на бивши собственици на отчуждени имоти.

24. Заверка на молба-декларация за снабдяване с документ по обстоятелствена проверка.

25. Издаване на удостоверение за реституционни претенции.

26. Отписване на имоти общинска собственост.

27. Издаване на удостоверение, че недвижимият имот няма общински характер.

28. Продажба по чл.135, ал.1 ЗОС.

29. Ликвидиране на съсобственост-доброволна делба по чл.36 от ЗОС.

30. Замяна на общински имот с частен.

31. Издаване разрешение по чл.33 от ЗК-съгласие на правна сделка на собствен имот.

32. Закупуване на апартаменти и гаражи.

33. Продажба на общински имот по пар.50”а” от ПЗР на ЗИД на ЗТСУ.

34. Учредяване право на строеж по чл.35, ал.2 от ЗОС, във връзка с пар.17, ал.2 от ПР на ЗУТ.

35. Учредяване право на  пристрояване и надстрояване по чл.38 от ЗОС.

36. Издаване на удостоверение по чл.199 от ЗУТ.

37. Замяна на земеделска земя.

38. Отдаване под наем на земеделска земя.

39. Продажба на земеделска земя.

40. Удостоверения за брутен доход.

41. Декларация за изплащане на присъдена издръжка.

42. Изплащане рента за земеделски земи – бели петна.

Документи по услугите, извършвани от отдел “МДТ” се приемат в центъра за услуги на бул. ”България” №41

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж.

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване.

4. Издаване на удостоверение за наличие, или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси.

5. Издаване на удостоверение за декларирани данни.

6. Издаване на копие от подадена данъчна декларация.

7. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства.

8. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци.

9. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.

10. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък.

11. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация.

 

 V. Административни услуги, извършвани от дирекция “Образование и култура”

Документи по услугите, извършвани от дирекция Образование и култура” се приемат в ЦИУГ

1. Вписване в регистъра на община Пазарджик на местните поделения на вероизповеданията.

VI. Административни услуги, извършвани от дирекция “Социални дейности”

Документи по услугите, извършвани от дирекция “Социални дейности” се приемат в ЦИУГ

1. Приемане на молби за социална услуга „Личен асистент” по проекти.

2. Картотекиране на общински жилищен фонд.

3. Приемане на документи към орган по настойничество и попечителство.

4. Изготвяне на документи, свързани с опрощаване на държавно вземане.

5. Изготвяне на документи за отпускане на персонална пенсия за деца пред МС и НОИ по чл. 92 от КЗОО.

6. Отпускане на дърва за огрев за социално слаби лица регистрирани в ДСП.

7. Приемане на молби от граждани и деца, семейства в риск за ползване на социални услуги в общината и в институции.

8. Приемане на молби за домашен социален патронаж.

 

I. Обредни дейности

1. Сватбен ритуал.

2. Сватбен ритуал в Пазарджик при сключване на смесени бракове между чужди и български граждани.

3. Погребване в стар гроб.

4. Погребване в нов гроб.

5. Екскумация.

6. Урнополагане.

7. Транспортиране на покойник до обредния дом.

8. Изваждане и пренасяне на кости от един гроб в друг.

9. Транспортиране на покойник от/или до друго населено място.

10. Превозване на покойник от ритуалната зала до гроба.

11. Траурен ритуал в зала.

12. Провеждане на помен.

13. Ползване на зала за почерпка за 1 час.

14. Еднократно почистване на гроб.

15. Изсичане на храсти и малки дървета.

16. Изсичане на големи дървета и извозване на материала.

17. Равняване на гроб.

18. Заявка и отпечатване на некролози.

19. Попълване на клетвена декларация.

 

IІ. Младежки дом

1. Услуги, предоставяне от осемнадесетте школи и клубове към дома.

 

Вие можете да подадете своето искане за извършване и да получите извършената услуга или информация в Центъра за информация и услуги на гражданите на Общината.

Във взаимоотношенията си с вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

- Закон за администрацията;

- Закона за местното самоуправление и местната администрация;

- Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

- Закон за достъп до обществена информация;

- Закон за защита на личните данни;

- Закона за защита на класифицираната информация;

- Закон за гражданската регистрация;

- Закон за административните нарушения и наказания;

- Закон за устройство на територията и наредбите към него;

- Закон за собствеността;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закона за водите;

- Закон за общинската собственост;

- Закона за концесиите;

- Закон за приватизация и след приватизационен контрол;

- Закон за задълженията и договорите;

- Закон за местните данъци и такси;

- Закон за тютюна и тютюневите изделия;

- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

По важни Наредби:

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;

- Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

- Наредба за обществения ред на територията на община Пазарджик;

- Наредба за реда за провеждане на търгове и конкурси и за предоставяне на концесии;

- Наредба за рекламната дейност;

- Наредба за търговската дейност;

- Наредба за пожарната безопасност;

- Наредба за управление на общинските пътища;

- Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.

- Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик;

- Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Пазарджик;

 

Предоставяне на информация и консултации.

 

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности по предоставяне на услуги чрез:

- Информационното табло пред ЦИУГ в сградата на общината;

- Безплатни брошури при поискване и след изчерпване на количествата на гишетата в ЦИУГ;

- Интернет страницата на общината.

Консултации можем да ви предоставим – лично или по телефона, в рамките на установеното приемно време на административните ни звена.

Какви са ползите за вас:

- Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на общинската администрация и предоставяните услуги;

- Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;

- Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

 

Можете да се свържете с нас, като:

- Позвъните на тел.: 402-324 в рамките на работното време на общинската администрация – от 8.30ч. до 18,30ч

- Изпратете вашето писмо на факс: 034/44 24 95 или на е-mail secretary@pazardgik.bg

Когато ни посетите:

- Ако не необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще Ви приемат и обслужат по възможност в рамките на 10 мин.

- Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;

- Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

 Когато ни пишете:

- Адресирайте писмата си на адрес: 4400, Пазарджик, бул.”България” № 2;

- Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас.

 Когато ви пишем:

- Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

- Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

- Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

 

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете:

- Можете да разчитате на равнопоставено, коректно, открито и любезно отношение;

- Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;

- Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги;

- Ще проучваме и анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвяните и провеждани от нас анкети за обратна връзка с потребителите.

 

Ако не сте доволни:

- От изпълнението на стандартите за обслужване;

- От отношението на конкретен наш служител;

- Или имате други оплаквания.

 Молим ви, уведомете ни, сигнализирайте за нередностите!

като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до Кмета на Община Пазарджик.

 Полезна информация!

 Административното обслужване на физическите и юридически лица в Община Пазарджик е организирано на принципа “Едно гише” в ЦИУГ.

 Работно време на общинска администрация .

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Работно време на ЦИУГ.

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 18.00 ч.

Работно време на дирекция “Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН”.

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 18.00 ч.

Работно време на отдел „Местни данъци и такси”

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 18.00 ч.

Записване за приемно време на Кмета на общината:

Всеки работен ден: 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. ет. 2, стая 204

Приемно време на Кмета на общината:

Всеки втори вторник:от настоящия месец  от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Допълнителна информация за Хартата.

Тази Харта е утвърдена от Кмета на Община Пазарджик и е публикувана в Интернет страницата на общината: www.pazardgik.bg

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общинската администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.