Достъп до обществена информация

назад

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Понятие и видове обществена информация

Правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ

“Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.” /чл. 2 от ЗДОИ/

Видовете обществена информация са:

“Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” / чл. 10 от ЗДОИ/

“Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.” /чл. 11 от ЗДОИ/

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

 

2. Предоставяне на обществена информация

За да получите достъп до обществена информация трябва да подадете писмено заявление  в деловодството на Общината,  бул.”България”2, "Центъра за информация и обслужване на граждани", гише1, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 18:30 часа. Образец (прикачен файл)

 

3. Срок за разглеждане на заявленията

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. /чл. 28 от ЗДОИ/

 


ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/