Данъци

назад

ДАНЪЧЕН   КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2024г.

 

Вид на задължението С 5% отстъпка І вноска ІІ вноска ІІІ вноска ІV вноска
1. ДНИ и ТБО до 30.04 до 01.07 до 31.10 - -
2. Д върху ПС до 30.04 до 01.07 до 31.10 - -
3. Патентен данък до 31.01 до 31.01 до 30.04 до 31.07 до 31.10

 

СПРАВКА

за определените размери на Данък върху недвижимите имоти за 2024г.

№ по ред Основа Размер ‰
1. За жилищни имоти 1,45
1.1. На граждани 1,45
1.2. На юридически лица 1,45
2. За нежилищни имоти 1,45
2.1. На граждани 1,45
2.2. На юридически лица 1,45
3. По населени места (опишете по-долу): 1,45

 

Данни за сметката за превод на Данък върху недвижимите имоти

Име на банката/ клон

ОББ АД

Адрес на банката

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

IBAN BG 63 UBBS 8002 84 63757210  
BIC UBBSBGSF
Код вид плащане 442100


С П Р А В К А
за определените размери на Данък върху наследствата за 2024г.

№ по ред Основа Размер за наследствен дял над 250 хил.лв. (%)
1. За братя и сестри и техните деца 0,4
2. За лица извън посочените в т.1 3,3


Данни за сметката за превод на Данък върху наследствата

Име на банката/ клон

ОББ АД

Адрес на банката

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

IBAN

BG 63 UBBS 8002 84 63757210  

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

442200

С П Р А В К А
за определените размери на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2024г.

№ по ред Основа Размер (%)
1. При дарение между братя и сестри и техните деца 0,4
2. При дарения между лица извън посочените в т.1 3,3
3. При възмездно придобиване на имущество 3,0

 

Данни за сметката за превод на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Име на банката/ клон

ОББ АД

Адрес на банката

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

IBAN

BG 63 UBBS 8002 84 63757210  

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

442500


С П Р А В К А
за определените размери на Данък върху превозните средства за 2024 г.

№ по ред Вид на превозното средство Размер (лв.)
І. За леки автомобили  
1. до 55 kW включително
0,54 лв.
за 1kW
2. над 55 kW до 74 kW включително
0,73 лв.
за 1kW
3. над 74 kW до 110 kW включително
1,35 лв.
за 1kW
4. над 110 kW до 150 kW включително
1,80 лв.
за 1kW
5. над 150 kW до 245 kW включително
1,80 лв.
за 1kW
6. над 245 kW включително
2,10 лв.
за 1kW
 
Брой на годините от годината на
производство, включително годината
на производство
Коефициент
  над 20 години 1.1
  над 15 до 20 години включително 1.0
  над 10 до 15 години включително 1.3
  над 5 до 10 години включително 1.5
  до 5 години включително 2.3
  Екологична категория  Коефициент
  Без екологична категория, с екологични категории Евро 1 и Евро 2 1.1
  Евро 3 1.0
  Евро 4 0.9
  Евро 5 0.8
  Евро 6 и ЕЕV 0.6
ІІ. За ремаркета на леки автомобили:  
1. товарно ремарке 5
2. къмпинг ремарке 10
ІІІ. За мотопеди  
ІV. За мотоциклети:  
1. до 125 куб. см включително 12
2. над 150 до 250 куб. см включително 25
3. над 250 до 350 куб. см включително 35
4. над 350 до 490 куб. см включително 50
5. над 490 до 750 куб. см включително 75
6. над 750 куб. см 100
V. За триколка:  
1. до 400 кг включително 4
2. над 400 кг 6
VІ. За автобуси:  
1. до 22 места, вкл. мястото на водача 50
2. над 22 места, вкл. мястото на водача 100
VІІ. За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса за всеки започнат тон товароносимост. 20
VІІІ. За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите 50
ІХ. За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона 100
Х. За трактори:  
1. от 11 kW до 18 kW включително 5
2. над 18 kW до 37 kW включително 7
3. над 37 kW 10
ХІ. За други самоходни машини 25
ХІІ. За моторни шейни и превозни средства от категория L7 е по ЗДП 50
ХІІІ. За плавателни средства:  
1. За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите 1
2.1. За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително 1
2.2. За всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона 10
3. За един джет 100
4. За ветроходни и моторни яхти 20
5. За скутери 2.7за kw
6. За влекачи и тласкачи 0,14
7. За речни несамоходни плавателни съдове 0,5
ХІV. За гражданските въздухоплавателни средства:  
1. За самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети 20
2. За параплан 12
3. За делтаплан 12
4. За мотоделтаплан 20
5. За свободен балон 30
6. За планер  
ХV. За седлови влекач и влекач за ремарке:        
             
  Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): Данък (в лева)    
  равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси  
  А) с две оси - 18 8 28  
    18 20 28 64  
    20 22 64 147  
    22 25 190 342  
    25 26 342 600  
    26 28 342 600  
    28 29 331 399  
    29 31 399 655  
    31 33 655 909  
    33 38 909 1381  
    38 - 1007 1369  
  Б) с три и повече оси 36 38 640 888  
    38 40 888 1228  
    40 - 1228 1817  
ХVІ. За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т.:
    Допустима максимална маса Данък (в лева)
  Брой оси на моторното превозно средство равна или повече от по-малка от задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното други системи за окачване на задвижващата ос/оси
  А) с две оси 12 13 30 61
    13 14 61 168
    14 15 168 237
    15 - 237 536
  Б) с три оси 15 17 61 106
    17 19 106 217
    19 21 217 282
    21 23 282 434
    23 - 434 675
  В) с четири оси 23 25 282 286
    25 27 286 446
    27 29 446 708
    29 - 708 1050

 

Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства

 

Име на банката/ клон

ОББ АД

Адрес на банката

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

IBAN

BG 63 UBBS 8002 84 63757210  

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

442300

С П Р А В К А
за размера на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване

№ по ред Основа   Размер за нощувка, лв.
1. категория 1 звезда 0,60
2. категория 2 звезди 0,80
3. категория 3 звезди 1,00
4. категория 4 звезди 1,20
5. категория 5 звезди 1,40

Данни за сметката за превод на Туристически данък

Име на банката/ клон

ОББ АД

Адрес на банката

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

IBAN

BG 63 UBBS 8002 84 63757210  

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

442800

 

С П Р А В К А

за определените размери на Патентния данък по зони и дейности Забележка: Изменене в ЗМДТ за 2009г-"Лицата, който осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.ІІІ и т.ХХХІ от приложението, дължат данък само за дейността по т.ІІІ от приложението

№ по ред Патентни дейности Размер на данъка по зони:
І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона V зона VІ зона VІІ зона VІІІ зона ІХ зона
І. Средства за подслон и места за настаняване 1 и 2 звезди, с не повече от 20 стаи 220 190 180 75 25        
ІІ. Заведения за хранене и развлечения:                  
1. Ресторанти:                  
1.1. 1—2 звезди 15 14,5 14 5 3        
1.2. 3 звезди 30 29 28 10 6        
2. Заведения за бързо обслужване:                  
2.1. 1—2 звезди 8 7,5 7 2 1        
2.2. 3 звезди 20 19 18 6 3        
3. Питейни заведения, с изключение на посочените в т.2.:                  
3.1. 1—2 звезди 8 7,5 7 2 1        
3.2. 3 звезди 20 19 18 6 2        
4. Кафе-сладкарници                  
4.1. 1—2 звезди 8 7,5 7 2 1        
4.2. 3 звезди 30 29 28 10 3        
5. Барове:                  
5.1. Дневни                  
а) 2 звезди 30 29 28 10 3        
б) 3 звезди 52 50 48 24 10        
5.2. Нощни                  
а) 2 звезди 39 37 35 14 5        
б) 3 звезди 65 63 61 36 20        
6. Бюфети, каравани и павилиони 300 295 290 175 75        
ІІІ. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта +Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - една дейност 10 9 8 4 2        
ІV. Платени паркинги 60 55 50 20 5        
V. Дърводелски услуги 360 355 350 100 50        
VІ. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги 390 385 380 110 40        
VІІ. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали 1000 990 980 700 500        
VІІІ. Обущарски и шапкарски услуги 60 58 56 40 30        
ІХ. Металообработващи услуги 480 475 470 200 100        
Х. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги 390 385 380 130 60        
ХІ. Машинописни и/или копирни услуги 420 415 410 220 180        
ХІІ. Козметични услуги, поставяне на татуировки 450 440 430 200 130        
ХІІІ. Маникюр, педикюр 260 255 250 80 60        
ХІV. Часовникарски услуги 180 175 170 70 60        
ХV. Тапицерски услуги 360 355 350 200 180        
ХVІ. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми 650 645 640 230 190        
ХVІІ. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства 1000 990 980 350 280        
ХVІІІ. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации 260 255 250 130 100        
ХІХ. Стъкларски услуги 325 320 315 130 100        
ХХ. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти 465 460 455 174 47        
ХХІ.                    
ХХІІ. Компаньонки и компаньони 5200 5100 5000 3520 3000        
ХХІІІ. Масажистки и масажисти 1300 1290 1280 660 500        
ХХІV. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 4550 4540 4530 2700 2000        
ХХV. Фотографски услуги 600 590 580 300 200        
ХХVІ. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти 1000 990 980 200 100        
ХХVІІ. Санитарни възли, наети под аренда 300 290 280 190 150        
ХХVІІІ. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини 130 127,5 125 70 50        
ХХІХ. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги 85 82,5 80 60 50        
ХХХ. Заложни къщи 18200 18150 18100 6600 3000        
ХХХІ. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература 120 117,5 115 60 30        
ХХХІІ. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) 900 890 880 390 300        
ХХХІІІ. Игри с развлекателен или спортен характер                  
1. За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон 170 165 160 110 100        
2. За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла 22 21 20 10 8        
3. За зали за боулинг и кегелбан 104 102 100 55 40        
4. За зали за билярд 104 102 100 55 40        
ХХХІV. Фитнес центрове и спортни зали:                  
1. за 1 кв.м. 3,5 3,45 3,4 2 1,5        
2. и за един фитнес уред 300 300 300 300 300        
ХХХV. Химическо чистене, пране и гладене 325 320 315 187 133        
ХХХVІ. Мелничарски услуги:                  
1. За мелници за брашно 18 18 18 18 18        
2. За мелници за фураж стационарни 600 600 600 600 600        
ХХХVІІ. Услуги с атрактивен характер:                  
1. корабчета 750 750 750 750 750        
2. лодки 450 450 450 450 450        
3. яхти 900 900 900 900 900        
4. джетове 900 900 900 900 900        
5. влакчета 30 30 30 30 30        
6. файтони 75 75 75 75 75        
7. водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения 150 150 150 150 150        
8. зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни 150 150 150 150 150        
9. въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши 150 150 150 150 150        
10. детски колички и моторчета 150 150 150 150 150        
11. стрелбища 300 300 300 300 300        
ХХХVІІІ. Обучение на водачи на моторни превозни средства:                  
1. мотопеди, мотоциклети 425 420 415 275 200        
2. други МПС 900 895 890 550 400        
ХХХІХ. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства 2000 2000 2000 2000 2000        
ХХХХ. Услуги със земеделска и горска техника:                  
1. комбайн 330 330 330 330 330        
2. трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини 110 110 110 110 110        
3. прикачни, навесни и стационарни машини 11 11 11 11 11        

Данни за сметката за превод на Патентния данък

 

 

Име на банката/ клон

ОББ АД

Адрес на банката

 гр.Пазарджик, ул. „11-ти август”  № 2

IBAN

BG 63 UBBS 8002 84 63757210  

BIC

UBBSBGSF

Код вид плащане

441400