Банкови сметки на община Пазарджик

назад

ОБЩИНСКА БАНКА АД
BIC код - SOMBBGSF

BG 98 SOMB 9130 31 14474302 - бюджетна сметка в лева

BG 35 SOMB 9130 84 14474344 - приходна сметка в лева

 

IBAN сметка на община Пазарджик - BG 35 SOMB 9130 84 14474344
Вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен(патентен) данък

441400

Данък върху недвижимите имоти

442100

Данък върху наследствата

442200

Данък върху превозните средства

442300

Такса за битови отпадъци

442400

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442500

Туристически данък

442800

Други данъци

443400

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки, продукция

444000

Приходи от наеми на имущество

444100

Приходи от наем на земя

444200

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444300

Приходи от лихви по срочни депозити

444400

Приходи от дивиденти

444800

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445100

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

445200

Приходи от продажба на ДМА

445500

Приходи от продажба на земя

445600

Приходи от концесии

445700

Глоби, санкции, неустойки, обещетения и наказателни лихви

446500

Други неданъчни приходи

447000

Такси за технически услуги

448001

Такси за ползване на детски градини

448002

Такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448003

Такси за ползване домашен социален патронаж и други социални услуги

448005

Такси за административни услуги

448007

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.

448008

Такса за битови отпадъци

442400

Такси за ползване на общежития и други по образованието

448010

Такса за гробни места

448011

Туристически такси

448012

Такса за притежаване на куче

448013

Други общински такси

448090

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

448081