Административни услуги - АР

назад

Административни услуги "Зелена система"

 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Административни услуги "Кадастър"

 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Административни услуги "Местни данъци и такси"

 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Административни услуги "Реклама"

 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Административни услуги "Транспорт"

 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

 2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.

 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

 2047 Категоризация на места за настаняване

 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател.

Режим 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Режим 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Режим 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

Режим 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Режим 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

 2053 Припознаване на дете

 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

 2016 Издаване на удостоверение за наследници

 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

 2033 Възстановяване или промяна на име

 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Административно-технически услуги "Общинска собственост"

 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Административно-технически услуги "Устройство на територията"

 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

 2117 Одобряване на подробен устройствен план

 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 2112 Издаване на разрешение за строеж

 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)