Административни услуги Общински имоти

назад
УСЛУГА Необходими документи за осъществяване на услугата Срок цена Място на издаване Работно време
1.Покупко-продажба на имоти, представляващи дворни места- по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС Скица, документ за учредено право на строеж, нот.акт за жил.сграда, ( или копие от одобрен арх.проект и строително разрешение.), (удостоверение за наследници ,ако е необходимо)   Цената се опредерля от лицензиран оценител + 44 лв. Админ.такса В издадената заповед и в договора се цитира цената Плащането е в Общ.Банка VІ етаж ; стая 610 8.30-17.30
2.Продажба по чл.35 ал.1 от ЗОС Писмо за намерения, регистрация на фирмата, Удостоверение за акт.състояние, копие от скица     VІ-ет., стая 603 -“- -“-
3. Продажба чрез доброволна делба – чл.36 от ЗОС Скица, документ за собственост, Решение регистрация на фирмата, Удостоверение за акт.състояние, копие от скица, булстат     VІ-ет., стая 603 -“- -“-
4. Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуващи жил. и нежилищни сгради Скица с виза, проект, Документ за собственост     VІ-ет., стая 603 -“- -“-  
5. Договор за покупко-продажба на земеделска земя Заповед, скица, Документ за платена такса 7 дни   VІ-етаж, стая 606 -“- -“-
6.Оферти за участие на таен търг или конкурс за продажба или отдаване под наем на общ.имоти       VІ ет., стая 605 стая 606  
7.Заверка на молби-декларации за снабдяване с докум. по обстоятелствена проверка Скица - оригинал, Документ за собственост, удостоверение за наследници (ако е необходимо) 1 месец 10 лева VІ ет., стая 603 стая 610  
8.Удостоверения, че имота не е общинска собственост Скица, документ за собственост, Документ за платена такса 14 дни 15 лева VІ ет., стая 603 стая 610  
9.Удостоверения за реституционни претенции за имоти по чл.18 от ЗОППДП Документ за собственост, Документ за платена такса 10 дни 30 лева VІ ет., стая 603 стая 610  
10. Заповеди за деактуване на имоти общинска собственост за имоти закупени чрез търг или чл.35 ал.1, и 3; чл.36 от ЗОС Копие от договора за закупения имот 10 дни няма VІ ет., стая 603 стая 610  
11. Закупуване на общ. апартаменти Зап. за настаняване; Декларация за семейно и имотно състояние, Справка от БМ “СПЖФНСИ” ,че жил.се ползва по предназначение 4 м. Съгласно Решение №22 от 21.02.2007 год. взето с протокол №3 на Общински съвет - Пазарджик Общ. ап. се продават по данъчна оценка, увеличена с коефициент определен според зоните във връзка със ЗМДТ. ОБЩ.БАНКА VІ ет., стая 610 8.30-17.30
12.Издаване заповеди и разрешителни за преместваеми съоръжения :
- на открито: маси,кафе- машини, машини за пуканки,стелажи, фризери за сладолед, фризери за кока-кола и др.; кабини –до 4 кв.м. Булстат, Решение от Съда за фирмата, Удостоверение за актуално състояние, служебна бел. от пазара за липса на задължения към Общината, (за селата бележката се получава от кметствата); Копие от лична карта 1 месец 5 лева ІV етаж, стая 407  
- На закрито:павилиони До 60 кв.м. 1 месец 50 лева VІ етаж, стая 605 и стая 610А  
13.Издаване договори за гаражи – прехвърляне наемни отношения за ползването на общ.терен, в/у който е поставен гаража Копие от лична карта, Договор за покупко-продажбата на гаража нотар.заверен 1 месец няма VІ ет. Стая 606  
14. Договор за отдаване под наем на имоти частна общ.собственост Заповед Документи за фирмата - за юридически лица 14 дни   ІVет. Стая 407 VІ ет. Стая 605  
15.Договор за отдаване имоти под наем –публ. Общ.собственост (отдаване на концесия) Заповед, документ за регистрация на юрид.лица 1 месец   ІVет. Стая 407 VІ ет. Стая 605  
16. Учредяване право на прокарване на ел. и други проводи преминаващи през общ. имоти до обекти Цялата преписка: Скици,протоколи, решения,документи за собственост и др. 1 м. Разглежда се на комисия VІ ет. Стая 610  
17. Регистрация на кучета – до 31 март Декларация с копие от паспорта на кучето 7 дни 10 лева VІІІ ет. Ст.606  
18.Издаване удостоверения обр.УП-2 УП-3 за трудов стаж Копие от трудова книжка 20 дни   ІV ет.  
19.Заявление по чл.5 от ЗТТИ за отглеждане на тютюн Заявления по образец 15 дни   VІ ет. Ст.606  
20.Приемам писма и предложения от всички Кметства за разпореждане с общ.имоти, както и за съставяне на актове за общ.собственост       VІ ет. Стая 603 Стая 610  
21.Приемам молби и жалби желаещи освобождаване от такси смет и сгради       отдел МДТ  
22.Молби за отпускане на финансови средства от дирекция ФСДУС       ІV етаж  
23. Молби за издаване удостоверения за брутен доход на работещите по времен.заетост       ІV етаж  
Всички заповеди и договори, издавани от отдел “ОИУС” за разпореждането с общ. имоти се извеждат на гишето