Административни услуги Гражданска регистрация

назад

 

E-mail: [email protected]  

факс 034 443433

КОНТАКТИ

Банкова сметка - ОББ АД: IBAN: BG 63 UBBS 8002 84 63757210,  BIC:UBBSBGSF, Код за вид плащане: 44 80 07

 

 

 

УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ТАКСА

МЯСТО ЗА ИЗДАВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

 

 

 

 

1

 

Адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес

(глава четвърта от Закона за гражданската регистрация (ЗГР);             чл. 138, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 1,           т. 4, т. 9 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление за постоянен адрес (по образец)

• Адресна карта за настоящ адрес (по образец)

• Документи, доказващи собствеността или ползването на имота за жилищни нужди

• Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг)

в рамките на

работния ден

5.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

ЗАБЕЛЕЖКА: *Заявяването на адресната регистрация се извършва лично или с изрично пълномощно, нотариално заверено.

*За малолетни и непълнолетни лица се изискват подписите на законните им представители.

 

 

 

2

Извършване на проверка от комисията по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) при адресна регистрация на лица, които не могат да представят документ по чл. 92, ал. 2 от ЗГР

(чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 8 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

7 работни дни

 

 

50.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

 

 

 

 

 

3

По искане на собственик на имот - извършване на проверка от комисия по чл. 9 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) за нарушение на чл. 92,      чл. 99, ал.1 и 4 или                 чл. 99а от ЗГР

(чл. 99б от ЗГР; чл. 140а от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 8а от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление (по образец)

• Документи, доказващи собствеността

 

30 работни дни

 

50.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

 

 

4

Посещение на длъжностно лице в дома на лежащо болни за извършване на адресна регистрация

(чл. 49, т. 9 от НОАМТЦУ)

 

• Писмено искане (по образец)

• Документите по т. 1

 

5 работни дни

Посещение в дома –

10.00 лв.

(не включва таксата на адресната регистрация)

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

 

5

Адресна регистрация на лица, настанени със заповед в общински социални заведения

(глава четвърта от ЗГР; чл. 138, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 10 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Копие на заповед за настаняване

• Документите по т. 1

в рамките на

работния ден

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

6

Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 22 и чл. 23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 2, т. 5 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

  • Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

3.00 лв.

6.00 лв.

7.50 лв.

 

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

Център за гражданска регистрация

 

понеделник – петък:

08:30-18:00

7

Издаване на удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 24 и чл. 25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 3, т. 6 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

 

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

3.00 лв.

6.00 лв.

7.50 лв.

 

 

 

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

8

Съставяне на акт за раждане и издаване на   удостоверение за раждане - оригинал

(чл. 35 и чл. 40, ал. 1 от ЗГР; глава втора,  раздел ІІ от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Съобщение за раждане

• Съдебно решение

7 работни дни

 

3 работни дни

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

9

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

(чл. 88 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 29, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

 • Документ за самоличност

• Заявление за заверка (по образец)

 

в рамките на работния ден 

 

 

 

 5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

5.00 лв.

 

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

 

 

10

 

                          

Регистрация и обработка на заявление за припознаване на дете:

(чл. 64, чл. 65 и чл. 66,     ал. 1 от СК; чл. 33 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 53, т. 42 от НОАМТЦУ)

а) преди съставяне на акта за раждане

 

 

 

 

 

а) 7 дни

 

 

 

 

 

а) не се таксува

 

 

 

б) след съставяне на акта за раждане

• Документ за самоличност

• Заявление (по образец) или нотариално заверена декларация

б) 3 месеца

б) 20.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

11

Издаване на удостоверение за семейно положение

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР;               чл. 29 от АПК; чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;

чл. 49, т. 12, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

 

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

12

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;

чл. 49, т. 13, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

 

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка(по образец)

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

13

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 14, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

 

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

14

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 15,   т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

 

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка(по образец)

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

15

Издаване на удостоверение за правно ограничение

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 17 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 49, т. 16, т. 35 и                 чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

 

за чужбина:

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв..

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

16

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 17, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

17

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
(чл. 88, ал. 4 от ЗГР; чл. 66 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 34 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

18

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 20 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 29 от АПК; чл. 49,
т. 19, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено съгласие на чуждия гражданин за вписване на личните му данни

• Официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин

 • Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец)

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

19

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 29 от АПК; чл. 49,
т. 20, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Декларация от българския гражданин (по образец)

 • Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

20

Регистрация на документи за сключване на граждански брак:

а) между български граждани

б) между български и чужд гражданин

(глава втора от СК;
чл. 29 от АПК; чл. 77 от КМЧП; чл. 49, т. 37 и т. 38 от НОАМТЦУ)

• Лична карта (за чужд гражданин – национален документ за самоличност)

• Писмено искане за сключване на граждански брак – 1 брой (по образец)

• Декларация по чл. 7 от СК – 2 броя (по образец, подписва се пред длъжностното лице)

• Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК (по образец, попълва се в случай на заболяване, подписва се пред длъжностното лице)

• Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак, валидно 30 дни от датата на издаване)

• Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за лица между 16 и 18 години)

• Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим)

• Удостоверение от нотариус (само при избран режим)

• Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е последващ

• Документ, удостоверяващ липсата на пречки за сключване на брака и признаването му от отечественото право на чуждия гражданин

 

 

 

 

 

 

 

 

При сключване на граждански брак до 16 работни часа от регистрацията на документите

 

При сключване на граждански брак до 8 работни часа от регистрацията на документите

 

 

а) 20.00 лв.

 

б) 40.00 лв.

 

 

 

 допълнителна такса от 20.00 лв.

 

 

 

 

допълнителна такса от 40.00 лв.

Център за гражданска регистрация

 

понеделник
– петък:

08:30-18:00

събота и неделя:

08:30-16:00

21

Извършване на ритуал при сключване на граждански брак 

(чл. 53, т. 43 от НОАМТЦУ)

• Лична карта (за чужд гражданин – национален документ за самоличност)

в делнични дни

(в работно време) 

50.00 лв.

 

09:00-17:00

в почивни дни и официални празници                

100.00 лв.

 

09:00-19:00

22

Извършване на изнесен ритуал при сключване на граждански брак

(чл. 8, ал. 3 от СК; чл. 53, т. 44 от НОАМТЦУ)

• Лична карта (за чужд гражданин – национален документ за самоличност)

• Писмено искане (по образец)

Всеки ден

250.00 лв.

На територията на Община Пазарджик

 

09:00-19:00

 

 

23

 

•Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал

(чл. 10 и чл. 11 от СК; чл. 35, чл. 40, ал. 1, чл. 51 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49а, т. 2 от НОАМТЦУ)

• Искане за сключване на граждански брак с приложените документи по т. 20

В деня на сключване на гражданския брак

не се таксува

Община Пазарджик

-------

24

Ритуал при честване на юбилейна годишнина от сватба

(чл. 53, т. 45 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

всеки ден

100.00 лв.

 

 

09:00-18:00

 

25

Именуване

(чл. 53, т. 46 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност на родител

• Писмено искане (по образец)

всеки ден

100.00 лв.

 

 

09:00-18:00

 

26

Промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи при сключен граждански брак

(чл. 18 и чл. 19 от СК;      чл. 49, т. 23 и т. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

• Удостоверение от нотариус/Нотариално заверена декларация за имуществени отношения

5 работни дни

20.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

27

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

(чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 30, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за чужбина:

• Документ за самоличност

  • Заявление за заверка(по образец

в рамките на работния ден 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

5.00 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък

08:30-18:00

28

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение
(глава трета, раздел ІV от ЗГР; раздел ІV от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 29 от АПК; чл. 49а, т. 3 от НОАМТЦУ)

• Съобщение за смърт

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

• Документ за самоличност на починалото лице

• Декларация при липса на документ за самоличност на починалото лице (по образец)

 

• Съдебно решение

 

 

не по-късно от

48 часа след

настъпването

на смъртта

 

 

7 работни дни

 

 

не се таксува

 

 

 

Център за гражданска регистрация

понеделник –петък:

08:30-18:00

 

събота и неделя:

08:30-16:00

29

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и последващ път

(чл. 88, ал. 1, т. 3 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 31, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от упълномощено от него лице

за чужбина:

• Документ за самоличност

  • Заявление за заверка(по образец

 

в рамките на работния ден 

 

 

 5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

5.00 лв.

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

30

Издаване на многоезичен препис-извлечение от акт за гражданско състояние (раждане, брак, смърт)

(чл. 29 от АПК; чл. 49,               т. 33 и чл. 49б, ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (по образец)

в рамките на работния ден 

 

10.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

31

Издаване на многоезично стандартно удостоверение

(чл. 29 от АПК; чл. 49,         т. 33а и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

32

Издаване на преписи от актове за гражданско състояние

(чл. 88, ал. 3 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 62, ал. 1, т. 2,   т. 3 и т. 4 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 32 и т. 35 и чл. 49б от НОМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

  

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

33

Издаване на заверено ксерокопие от регистъра на населението, актовете за гражданско състояние и други, съхранявани в дирекцията

(чл. 88, ал. 3 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 62, ал. 1, т. 2,   т. 3 и т. 4 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 22 и т. 35 и чл. 49б от НОМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

 в рамките на работния ден 

 

 

 в рамките на работния ден 

 

 

 3.00 лв.

 

 

23.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

34

Издаване на удостоверение (справка) от семеен регистър

(чл. 29 от АПК; чл. 49,            т. 21 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка (по образец

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

 

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

35

Издаване на удостоверение за наследници

(чл. 1 от Закона за наследството; чл. 24,   ал. 1 от ЗГР;
чл. 29 от АПК; чл. 2, ал. 5 и глава втора, раздел І от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49,           т. 11, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

 

 

 

 

 

35.1

За лице, починало с ЕГН

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

 

за чужбина:

 • Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

  • Заявление за заверка (по образец

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

 

 

 

 

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

 

 

 

 

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

35.2

За лице,

починало без

ЕГН

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в Република България - документ от съответната държава за регистрираните там наследници

  • Заявление за заверка (по образец

до 30 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 дни

 10.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

ЗАБЕЛЕЖКА: *всяко последващо удостоверение, издадено заедно с първото при обикновена услуга, се таксува 2.00 лв.

35.3

Удостоверение за наследници, издавано за наследствена  пенсия

(чл. 1 от Закона за наследството; чл. 24,
ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 2, ал. 5 и глава втора, раздел І от Наредба № РД-02-20-6от 24.04.2012 г.; чл. 49а, т. 8 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

5 работни дни

 

не се таксува

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

36

Признаване и изпълнение на актове за гражданско състояние от чужбина

(чл. 70 и чл. 72 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 117 от КМЧП, т. 3 и т. 4 и чл. 118 от КМЧП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:

 

08:30-17:30

 

  

36.1

• Съставяне на акт за раждане на дете, родено в чужбина и издаване на удостоверение за раждане – оригинал

(чл. 40, ал. 1 от ЗГР;     чл. 7, ал. 2, т. 3, чл. 12, чл. 13, чл. 14 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 1 и чл.49в от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 • Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

• Писмено искане (по образец)

 

7 работни дни

5 работни дни

не се таксува

20.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:
08:30-17:30

36.2

• Съставяне на акт за граждански брак,  сключен в чужбина и издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал

(чл. 40, ал. 1 от ЗГР;      чл. 19, ал. 1, т. 2, чл. 20, чл. 21, чл. 22 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 2 и чл.49в от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 • Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

 

• Писмено искане (по образец)

7 работни дни

5 работни дни

не се таксува

20.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:

08:30-17:30

36.3

• Съставяне на акт за смърт на лице, починало в чужбина и издаване на препис-извлечение

(чл. 40, ал. 1 от ЗГР;     чл. 24, ал. 1, т. 3, чл. 27, чл. 28 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 3 и чл.49в от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

 • Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

 

• Писмено искане (по образец)

7 работни дни

5 работни дни 

не се таксува

20.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник - петък:

08:30-17:30

 

37

Признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение или друг акт, съгласно КМЧП

(чл. 117 и 118 от КМЧП;   чл. 53, т. 47 и чл. 49в от НОАМТЦУ)

 

• Документ за самоличност

• Писмено заявление (по образец)

• Нотариално заверена декларация (по образец)

• Съдебно решение, заверено от постановилия го чуждестранен съд (преведено и легализирано) или друг акт

 

 

7 работни дни

5 работни дни

 

 

 

50.00 лв.

70.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

38

Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние

(чл. 73 - 81а от ЗГР; раздел V от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 4 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление или съдебно решение

5 работни дни

не се таксува

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08.30-17.30

39

Вписване в регистъра на населението на лице, придобило българско гражданство

(чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49, т. 27 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Документи за гражданско състояние (преведени и легализирани)

• Писмено искане (по образец)

• Уведомително писмо от Министерство на правосъдието, Дирекция "Българско гражданство"

5 работни дни 

 

100.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

40

Проверка и комплектуване на документи към молба за установяване наличие на българско гражданство

(чл. 39 от ЗБГ; Наредба №1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ; чл. 49, т. 28 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Молба (по образец)

• Препис от акта за раждане или удостоверение за раждане

• Справка по регистрите за гражданско състояние относно гражданството на лицето, датата и начина на напускане на страната

• Актуална снимка (паспортен формат) - 2 броя

• Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена

• Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя

• Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова

• Препис от акт за смърт, ако лицето е починало

• Вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието

5 работни дни

60.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

41

Вписване в регистъра на населението на постоянно пребиваващ в Република България чужденец

(чл. 79, ал. 1, т. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 25 от НОАМТЦУ)

• Национален документ за самоличност

• Документи за гражданско състояние (преведени и легализирани)

• Писмено искане (по образец)

• Уведомително писмо от Група "Миграция" при

ОД – МВР

5 работни дни

 

100.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

41.1

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

(чл. 19 от Наредба  № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 18 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

42

Издаване на други видове документи по гражданското състояние, извън изброените по–горе

 (чл. 24, ал. 1 от ЗГР;             чл. 3, ал. 2 от Наредба  № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 24, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

за страната:

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

за чужбина:

• Документ за самоличност

 • Писмено искане (по образец)

  • Заявление за заверка(по образец

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

5 работни дни

16 работни часа

8 работни часа

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

43

Извършване на административни услуги по гражданското състояние чрез други общини

(чл. 29 от АПК; чл. 12 от НАО; чл. 49, т. 39 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

до 30 дни

 

20.00 лв.

(не включва таксата на документа)

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:00

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всички услуги по гражданското състояние се извършват лично или срещу предоставено нотариално заверено изрично пълномощно (чл. 2, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението).

    * Удостоверения за раждане и граждански брак и препис-извлечения от акт за смърт се издават за събития, настъпили в Община Пазарджик след 1911 г., включително, а за предходни години - от Държавен архив - Пазарджик.
    *В таксата на документите, издавани за чужбина, е включена такса от 20 лв. - за легализация на документите.
    *За инвалиди с призната І-ва група инвалидност, с намалена работоспособност с/над 95%, всички видове удостоверения по гражданското състояние, издавани за страната, се таксуват с 50% отстъпка от определената такса при представяне на решение от ТЕЛК.  
     *Таксите са одобрени с Решение №7 от 30.01.2017 г, влязло в сила на 14.02.2017 г. и Решение №241 от 22.12.2020 г., влязло в сила на 18.01.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик.
                     *Таксите се заплащат при заявяване на услугите.
                     *Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:
Име на банката                    ОББ АД
Адрес на банката                 гр. ПАЗАРДЖИК, ул."11-ти август" № 2

IBAN                                    BG 63 UBBS 8002 84 63757210
BIC                                      UBBSBGSF
Код за вид плащане            44 80 07
**При плащане по банков път към искането за извършване на административна услуга се прилага копие от вносна бележка (платежно нареждане).

 


Файлове:

Образец - Адресна регистрация Образец - Адресна регистрация

Заявление - припознаване на дете Заявление - припознаване на дете

Приложение - Декларация от българския гражданин Приложение - Декларация от българския гражданин

Декларация по чл. 7 от СК Декларация по чл. 7 от СК

Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК

Декларация - липса на документ за самоличност Декларация - липса на документ за самоличност

Декларация - акт за раждане от чужбина Декларация - акт за раждане от чужбина

Декларация чл. 117, т.3 и 4 Декларация чл. 117, т.3 и 4

Молба - установяване наличието на бъ лгарско гражданство Молба - установяване наличието на бъ лгарско гражданство

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Искане за съставяне на акт за смърт от чужбина Искане за съставяне на акт за смърт от чужбина

Искане за съставяне на акт за брак от чужбина Искане за съставяне на акт за брак от чужбина

Искане за съставяне на акт за раждане от чужбина Искане за съставяне на акт за раждане от чужбина

 Заявление по чл. 118, ал. 1 от КМЧП Заявление по чл. 118, ал. 1 от КМЧП

Искане - съставяне акт за смърт Искане - съставяне акт за смърт

Писмено искане - издаване на удостоверения въз основа на рег. на населението Писмено искане - издаване на удостоверения въз основа на рег. на населението

Искане - издаване на удостоверение за наследници Искане - издаване на удостоверение за наследници

 Писмено искане - становище за адресна регистрация Писмено искане - становище за адресна регистрация

Искане за сключване на граждански брак Искане за сключване на граждански брак

Заявление за постоянен адрес Заявление за постоянен адрес

Адресна карта за настоящ адрес Адресна карта за настоящ адрес