Административни актове

назад

Харта на клиента

 

Етичен кодекс

 

Устройствен правилник на общинска администрация на Община Пазарджик

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване на община Пазарджик

 

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Пазарджик

 

Вътрешни правила за работа със Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) и Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в Община Пазарджик

 

Вътрешни правила за организация на деловодната дейност в Община Пазарджик